Bezpieczeństwo ponad wszystkim

Polityka prywatności RODO

JEAN BAPTISTE – Polityka RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie JEAN BAPTISTE

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firma: JEAN BAPTISTE

Kod: 25-501, Miejscowość: Kielce

Ulica: Henryka Sienkiewicza 78a

Telefon: 690 206 206 E-mail: klinika@jeanbaptiste.pl

Informuję, iż:

  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*
   /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy JEAN BAPTISTE, a w szczególności*:
   1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   2. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • Pani/Pana dane zostały pozyskane:
   1. w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
   2. ze źródeł publicznie dostępnych;
  • i obejmują:
   1. imię i nazwisko;
   2. nazwę firmy;
   3. dane teleadresowe;
   4. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
   1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy JEAN BAPTISTE;
   2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy JEAN BAPTISTE;
   3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.