Polityka prywatności - Jean Baptiste - Klinika Urody
 1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.jeanbaptiste.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.
  • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
   osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.jeanbaptiste.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorami przekazanych przez Użytkownika danych osobowych są: Wioletta Dziwok i Rafał Partyka, którzy prowadzącą wspólnie Success Universe SP. C., właściciele Kliniki Urody i SPA Jean Baptiste; adres: Sienkiewicza 78 A, 25-501 Kielce, tel. 609-206-206, mail: klinika@jeanbaptiste.pl Dalej zwani jako Współadministratorzy. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami: w ramach umowy o współadministrowaniu zawartej między Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. Współadministrator Pierwszy (Wioletta Dziwok) odpowiedzialny jest za
  wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego,
 2. Współadmninistrator Drugi (Rafał Partyka) jest odpowiedzialny za umożliwienie Ci
  Wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz zwrócić się do każdego ze
  Współadmninistratorów z wnioskiem lub żądaniem dotyczącym realizacji prawa do
  ochrony danych osobowych. W takim przypadku przekażemy twoje żądanie
  Współadministratorowi Drugiemu, który zrealizuje Twoje żądania.

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, miasto, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania, dane przetwarzane w ramach fanpage’a na Facebook: dane osób, które lubią stronę, komentarze pod postami, prywatne wiadomości, informacje o aktywności (kliknięcia w linki, polubienia, deklaracje udziału w wydarzeniach, udział w ankietach), reakcje na reklamy, dane przetwarzane w związku z reklamami, dane przetwarzane w ramach usługi Google Analitics: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w internecie.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 2. realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Współadministratorzy przekazują osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorach, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2018 poz. 800);
 5. statystycznych i reklamowych, przy użyciu narzędzia Google Analitics. Podstawą
  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • do usunięcia,
 • do ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. w zakresie realizacji usług- i obowiązków podatkowych- 5 lat o od końca roku, w którym dane zostały zebrane;
 2. w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami do momentu ich
  wygaśnięcia;
 3. w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata;
 4. w zakresie statystyki i reklam- do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Współadministratorzy mogą przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów (np. biuro księgowe, dostawca hostingu, firma świadcząca usługi utrzymania strony). podmiotom, z którymi podpisali umowy o współpracy (firmy kurierskie, operatorzy płatności np. PayPal, Przelewy 24).

Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności
UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analitics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. W związku z transferem danych osobowych poza Europejski Obszar

Gospodarowania, informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE- USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Współadministratorzy z zachowaniem należytej staranności dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Współadministratorzy, w szczególności zabezpieczają dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.jeanbaptiste.pl/polityka-prywatnosci/

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.