1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.jeanbaptiste.pl

(„Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

• Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.

• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­ jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

•Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.jeanbaptiste.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorami przekazanych przez Użytkownika danych osobowych są: Wioletta Nowak i Józef Nowak, którzy prowadzą wspólnie Success Universe SP. C., właściciele Kliniki Urody i SPA Jean Baptiste; adres: ul. Okrzei 41/U1, 25-526 Kielce, tel. 609-206-206, mail: klinika@jeanbaptiste.pl Dalej zwani jako Współadministratorzy. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami: w ramach umowy o współadministrowaniu zawartej między Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a. Współadministrator Pierwszy (Wioletta Dziwok) odpowiedzialny jest za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego,

b. Współadmninistrator Drugi (Józef Nowak) jest odpowiedzialny za umożliwienie Ci Wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego możesz zwrócić się do każdego ze Współadmninistratorów z wnioskiem lub żądaniem dotyczącym realizacji prawa do ochrony danych osobowych. W takim przypadku przekażemy twoje żądanie Współadministratorowi Drugiemu, który zrealizuje Twoje żądania.

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane przetwarzane w ramach usługi Google Analitics: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w internecie.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

b) realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Współadministratorzy przekazują osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorach, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.);

e) statystycznych i reklamowych, przy użyciu narzędzi: Google Analitics, Klavyo. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

f) nawiązania kontaktu za pomocą komunikatora Messenger. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Twoje prawa

 Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • do ich sprostowania,
  • do usunięcia,
  • do ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do przenoszenia danych
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

a) w zakresie realizacji usług- i obowiązków podatkowych- 5 lat o od końca roku, w którym dane zostały zebrane;

b) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami do momentu ich wygaśnięcia;

c) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata;

d) w zakresie statystyki i reklam- do momentu wycofania zgody;

e) w zakresie korzystania z komunikatora Messenger- do czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

 Współadministratorzy mogą przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratorów (np. biuro księgowe, dostawca hostingu, firma świadcząca usługi utrzymania strony), podmiotom, z którymi podpisaliśmy umowy o współpracy (firmy kurierskie, operatorzy płatności np. PayPal, Przelewy 24, dostawca platformy do rezerwacji wizyt Booksy International Sp. z o. o.).

Odbiorcami danych zbieranych poprzez komunikator Messenger jest Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Dane mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Meta Platforms Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Meta Platforms można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analitics jest, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. W związku z możliwym transferem danych poza EOG, Google stosuje standardowe klauzule umowne.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji partnerów dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem:

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Odbiorcą danych zbieranych za pomocą narzędzia Klavyo jest Klavyo Inc., 125 Summer Street,  Floor 6 Boston, MA 02110 United States. Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Klavyo można znaleźć w polityce prywatności

https://www-klaviyo-com.translate.goog/legal/privacy-policy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z Google Maps w celu umożliwienia Tobie weryfikacji lokalizacji naszej placówki. Informacje dotyczące prywatności znajdziesz pod linkiem:

https://policies.google.com/terms?hl=pl

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Współadministratorzy z zachowaniem należytej staranności dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Współadministratorzy, w szczególności zabezpieczają dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Dodatkowo Użytkownik może ustawić w Ustawieniach plików cookies zakres zapisywania plików cookies przez serwer www.

Korzystając ze stron Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.jeanbaptiste.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka prywatności dla fanpage Jean Baptiste Klinika Urody & SPA

Fanpage Jean Baptiste Klinika Urody & SPA dostępny w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wioletta Nowak i Józef Nowak, którzy prowadzą wspólnie Success Universe SP. C., są właścicielami Kliniki Urody i SPA Jean Baptiste, jako Współadministratorzy danych też przetwarzają Twoje dane osobowe. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Success Universe Sp. C. wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
 Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage Jean Baptiste Klinika Urody & SPA

Jakie dane są przetwarzane?

Fanpage służy do prezentowania działalności kliniki, w celach informacyjnych i promocyjnych oraz do kontaktu z kliniką.

Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na firmowym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc administratorowi Fanpage dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz reklamę firmy decyduje Facebook, my widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.

Widzimy Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz skorzystać z usług, dane będą przetwarzane w związku z realizacją usługi.

Wykorzystujemy dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Informacja o cookies

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba, że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej. Masz prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: klinika@jeanbaptiste.pl W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl ).

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Success Universe Sp. C. wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszego fanpage’u.

3. Meta Platforms Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło

naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia

bezpieczeństwa Twoich danych.

4.  Odpowiedzialność Success Universe Sp. C. wynikająca ze współadministrowania:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych

5. Meta Platforms Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

8. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.